+421 2 43 639 424 +421 905 719 288+421 948 747 767vibaair@vibaair.skletenky@vibaair.sk

Batožina

Opatrite si každú batožinu menovkou s adresou. Batožinu si uzamknite.

Cennosti, osobné doklady, šperky a predmety z drahých kovov, fotoaparáty, videokamery a krehké predmety možno prepravovať v obmedzenom množstve v kabinovej batožine. Pri ich strate nenesie dopravca žiadnu zodpovednosť.

Veľkosť a váha batožiny, ktorú dopravca prijíma bezplatne k preprave je daná letenkou a destináciou, do ktorej máte zakúpenú letenku. Všeobecne majú cestujúci, vrátane detí, za ktoré bolo zaplatené aspoň 50% cestovného, nárok na bezplatnú prepravu všetkej batožiny o celkovej hmotnosti maximálne:

40kg v prvej triede
30kg v business triede
20kg v ekonomickej triede

Je povolený iba 1 kus kabínovej batožiny s maximalným rozmermi 55x40x20cm a s hmotnosťou 5-8kg. Tieto limity sú potrebné overiť u leteckých spoločností.

Predmety, ktoré sa nevážia: malá dámska kabelka, zvrchník, šál alebo prikrývka, dáždnik, fotoaparát alebo pod., potreby na čítanie počas letu, jedlo pre dieťa na dobu letu, kôš pre dieťa, skladací vozík pre telesne postihnuté osoby.

Preprava diplomatickej batožiny je povolená diplomatickým kuriérom v kabíne pre cestujúcich.

Veci vylúčené z leteckej dopravy: batožiny a veci, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letu, osôb alebo majetku a ďalej batožiny a veci, ktoré by mohli byť pri leteckej preprave poškodené alebo ich obal je nevyhovujúci. Predmety, ktorých preprava je zakázaná: stlačené plyny, žieraviny, výbušniny, náboje, potreby k ohňostroju a predmety, ktoré sú ľahko zápalné, horľaviny tekuté a pevné, okysličujúce látky, rádioaktívny materiál, jedy, a pod.

Dopravca sa môže v prítomnosti cestujúceho presvedčiť o obsahu jeho batožiny. Ak cestujúci nie je prítomný, je dopravca oprávnený za prítomnosti aspoň jedného svedka, ktorý nie je pracovníkom dopravcu, batožinu otvoriť. Ak pokladá túto batožinu za nebezpečnú, lebo obsahuje predmety vylúčené z prepravy alebo ich preprava vyžaduje zvláštny režim, je oprávnený batožinu k preprave odmietnuť.

Batožina, ktorá má väčšiu hmotnosť ako je povolená, bude prepravená podľa kapacitných možností dopravcu a bude za ňu účtované prepravné podľa hmotnosti určenej sadzbou za 1 kg na základe tarify dopravcu a zvyčajne je to 1% z ceny jednosmernej letenky pre prvú triedu.

Cestujúci je povinný vyzdvihnúť si batožinu po prílete s batožinovým lístkom a útržkom, ktoré boli k batožine vystavené. Dopravca nie je povinný zistovať, či je držiteľ batožinového lístku a útržku oprávnený batožinu prevziať a nezodpovedá za prípadnú stratu, škodu, či iné výlohy, ktoré by vznikli cestujúcemu v tejto súvislosti. Poškodenie, nevydanie alebo stratu batožiny je nutné ohlásiť ihneď pri prevzatí batožiny dopravcovi, ktorý je povinný o tom spísať zápis. Inak sa predpokladá, že batožina bola vydaná v poriadku.

Z bezpečnostných dôvodov je prísne zakázané na palube lietadla používať nasledujúce prístroje: bezdrôtové telefóny, prenosné rádiostanice, rádioprijímače a iné bezdrôtové spojovacie prostriedky.

Na palube lietadla je zakázané používanie mobilných telefónov. Neuposlúchnutie môže byť pokutované. Fajčenie môže byť povolené iba vo vymedzenom priestore. Porušenie zákazu tiež môže byť pokutované.